کارت بیزینس تهیه نمی‌شود تا اطلاعات شما را به دیگران بدهد، حتی درست نمی‌شود تا کار شما را معرفی کند، کارت بیزینس علاوه بر این دو، "شما" را معرفی می‌کند. ایده‌های این کارت‌ها را در ادامه‌ی مطلب ببینید و شما هم به یک ایده‌ی ناب فکر کنید.